Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

W trakcie pierwszej edycji Kongresu Polska Wieś XXI Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa podczas szeregu paneli dyskusyjnych udało się zaadresować kluczowe problemy z jakimi borykają się mieszkańcy obszarów wiejskich i rolnictwa, a także wskazać możliwe kierunki ich rozwiązania zarówno na poziomie administracji krajowej jak i Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo żywnościowe

Ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia w ostatnim czasie, przede wszystkim od momentu wystąpienia pandemii Covid-19 oraz wybuchu wojny w Ukrainie. Te dwa wydarzenia kompletnie przewartościowały podejście do bezpieczeństwa żywnościowego rozumianego tak pod względem dostępności ilościowej żywności jak i jej przystępności cenowej. Coraz większym problemem dla rosnącego odsetka społeczeństwa staje się jej dostępność cenowa. 

 

Bezpieczeństwo energetyczne

Dotychczasowe funkcjonowanie polskiej oraz unijnej gospodarki w głównej mierze w oparciu o paliwa kopalne, w tym przede wszystkim pochodzące z Federacji Rosyjskiej, zmusiło nas wszystkich do podjęcia szybkich, zdecydowanych i efektywnych kroków na rzecz dywersyfikacji źródeł ich wytwarzania oraz pochodzenia. Obecnie znajdujemy się w punkcie zwrotnym transformacji energetycznej. Jest to ogromne wyzwanie, szczególnie w perspektywie krótkookresowej, ale zarazem możliwość ustanowienia na trwałe mechanizmów funkcjonowania i skuteczne wdrożenie w życie powszechnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Mamy na myśli zarówno energię pochodzącą z wiatru, słońca, wody jak i produktów ubocznych pochodzących z sektora rolno-spożywczego. Biogazownie na obszarach wiejskich to oprócz samego źródła dywersyfikacji energetycznej, możliwość zwiększenia dochodów dla sektora rolnego i jego innowacyjności oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. W konsekwencji pozwoli to na produkcję nisko- lub zeroemisyjnego mięsa oraz pełnowartościowego, wieloskładnikowego nawozu organicznego w postaci pofermentu. Wszystko to przyczyni się do konkretnych działań dotyczących troski o klimat i środowisko, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i produktywności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Podczas drugiej edycji kongresu Polska Wieś XXI poruszone zostaną również tematy: 

 

Europejski Zjazd Młodych Rolników - rolnictwo i obszary wiejskie z punktu widzenia młodego pokolenia rolników i mieszkańców obszarów wiejskich
Finansowanie inwestycji z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego
Wsparcie finansowe rolnictwa z środków publicznych u progu rozpoczętej realizacji Krajowego Planu Strategicznego (KPS) Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027
Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa w obrębie właściwego gospodarowania glebą i wodą
Redukcja śladu węglowego w rolnictwie
Ubezpieczenia rolnicze jako efektywny system zarządzania ryzykiem w gospodarstwie
Nowoczesne modele rolnictwa w Europie i na świecie – przykłady dobrych praktyk oraz inicjatyw do zastosowania w polskich realiach
Rolnictwo precyzyjne
Unijne i krajowe systemy jakości, jako narzędzie zwiększania wartości dodanej z produkcji rolnej dla rolnika i konsumenta, a także jako narzędzie promocji
Polityka społeczno-kulturalna wsi
Polityka zdrowotna na obszarach wiejskich
Polityka edukacyjna na obszarach wiejskich - nowe kierunki
Poprawa wizerunku rolnika i znaczenia jego pracy - inauguracja kampanii społecznej
Rolnicy i plantatorzy w obliczu wielkich zmian – przyszłość w kontekście unijnej polityki zdrowotnej i zrównoważonego rozwoju
Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe

Następne tematy w przygotowaniu.