Organizator:

Prelegenci

Barbara Baka

Zastępca dyrektora departamentu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Barbara Baka

Zastępca dyrektora departamentu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Absolwentka stosunków międzynarodowych ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rozpoczynając w 2005 r. karierę zawodową postawiła priorytet pogłębiania zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i funduszy UE. Posiada rozległą wiedzę i bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania funduszami UE w Polsce widzianych z perspektywy ich programowania oraz wdrażania, zajmując się tematem przez kolejne okresy finansowe 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027. Przez całe swoje życie zawodowe związana z ministerstwem pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej dla największego w historii UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (obu edycji) oraz jego następcy Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Specjalizuje się w sektorach energetyki, ochrony środowiska i klimatu, a także społecznych związanych z ochroną zdrowia oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Od 2016 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej..

Marian Banaś

prezes
Najwyższa Izba Kontroli

Marian Banaś

prezes
Najwyższa Izba Kontroli
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1979). W 1980 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu religioznawstwa, studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej.

Odbył pozaetatową aplikację sądową zakończoną w 1996 r. egzaminem sędziowskim oraz aplikację NIK-owską. Ukończył również Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego (2009-2010).

W latach 1976-1980 jeden z założycieli i działaczy Akcji na rzecz Niepodległości oraz Instytutu Katyńskiego. Od 1981 do 1983 r. odbywał karę pozbawienia wolności za działalność w „Solidarności". W 1990 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez rząd RP na uchodźstwie, w 2011 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP, został też wyróżniony Medalem „Niezłomnym w Słowie". W 2015 r. prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wolności i Solidarności.

Doradzał ministrowi spraw wewnętrznych w okresie rządu Jana Olszewskiego. Od 1992 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli na różnych stanowiskach (m.in. głównego specjalisty i doradcy prawnego). Od 21 listopada 2005 r. do 2 stycznia 2008 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, od 28 listopada 2005 także szefem Służby Celnej.

19 listopada 2015 r. powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, a 9 grudnia 2016 r. sekretarza stanu oraz szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Służby Celnej. Jest autorem i wykonawcą reformy konsolidacji służb celno-skarbowych. Pełnił również funkcje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Od 4 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. pełnił funkcję ministra finansów.

30 sierpnia 2019 r. został powołany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Tego samego dnia, po zatwierdzeniu przez Senat i złożeniu przysięgi, rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję jako szef NIK.

Juliusz Bolek

Przewodniczący Rady Dyrektorów
Instytut Biznesu

Juliusz Bolek

Przewodniczący Rady Dyrektorów
Instytut Biznesu
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się wspieraniem przedsiębiorstw, przekształceniami własnościowymi, pozyskiwaniem kapitału i restrukturyzacjami.

W 2017 roku został wyróżniony tytułem Finansista Roku. Wykładowca Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk i Wyższej Szkoły Promocji.

Rafał Bonter

Prezes Zarządu na Polskę, rynki Bałtyckie i Ukrainę
Xylem Water Solutions Polska  

Rafał Bonter

Prezes Zarządu na Polskę, rynki Bałtyckie i Ukrainę
Xylem Water Solutions Polska  
Od 2017 roku Prezes Xylem Water Solutions Polska. Posiada 23-letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach, w segmencie budowlanym, przemysłowym, wodnym i energii odnawialnej.

Pełnił funkcje dyrektora zarządzającego oraz dyrektora sprzedaży w Polsce jak i w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Pracował w największych korporacjach międzynarodowych  Lafarge, Pilkington, Otis (UTC) i Xylem. Zarządzał sprzedażą na poziomie 2,5 mld złotych i projektami na poziomie do 100 mln zł.

Krzysztof Ciecióra

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Ciecióra

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W latach 2019-2021 był wicewojewodą łódzkim, zajmował się kwestiami budownictwa i gospodarki przestrzennej. Był doradcą wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Współprowadzi rodzinne gospodarstwo rolne.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, ma także dyplom MBA.

W latach 2019-2021 był wicewojewodą łódzkim, zajmował się kwestiami budownictwa i gospodarki przestrzennej. Był doradcą wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Pomiędzy 2016 a 2018 rokiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim pełnił funkcje: zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, pełnomocnika wojewody ds. biznesu i przedsiębiorczości, jak również przewodniczył wojewódzkiemu zespołowi ds. cudzoziemców w wojewódzkie opolskim.

W latach 2015-2016, pracując w Urzędzie Miasta Opola, zajmował się współpracą ze środowiskiem akademickim.

Przez wiele lat był wiceprezesem Collegium Nobilium Opoliense, działaczem akademickim, instruktorem w Związku Harcerstwa Polskiego w Radomsku.

Otrzymał nagrody: Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Menedżer, Lider Społeczno-Gospodarczy Opolskiej Izby Gospodarczej; „Primus Inter Pares” Uniwersytetu Opolskiego; Osobowość roku 2019 w kategorii Polityka i samorządność lokalna „Dziennika Łódzkiego”.

Współprowadzi rodzinne gospodarstwo rolne.

Prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Kierownik
Pracownia Ekotechnologii w Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Kierownik
Pracownia Ekotechnologii w Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Twórca i kierownik Pracowni Ekotechnologii w Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – największego polskiego laboratorium biogazowego i kompostowego (ponad 260 reaktorów).

Jako jedyny Polak zasiadał w radzie naukowej DBFZ w Lipsku (federalnego instytutu zajmującego się monitoringiem niemieckiego rynku biogazowego) w latach 2015-19 oraz jest od 2018 roku członkiem rady naukowej Key Laboratory for Clean Renewable Energy Utilization Technology, Ministry of Agriculture, zlokalizowanego na China Agricultural University. Jednostka ta, kierowana przez prof. Renjie Dong zajmuje się monitoringiem największego na świecie rynku chińskiego biogazowego (ponad 40 mln instalacji).

Twórca szkoły naukowej w zakresie fermentacji metanowej i kompostowania oraz szerzej – biologicznych metod przetwarzania odpadów na energię. Autor i współautor ponad 400 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Kierownik lub wykonawca w ponad 120 projektach międzynarodowych i krajowych oraz pracach zleconych przez firmy z branży energetyki i odpadów realizowanych w Pracowni Ekotechnologii

Anne-Catherine Dalcq

Wiceprezydent
Europejska Rada Młodych Rolników, Belgia

Anne-Catherine Dalcq

Wiceprezydent
Europejska Rada Młodych Rolników, Belgia
Pochodzi z Walonii w południowej Belgii. Pracuje w rodzinnym gospodarstwie produkującym mleko, mięso i zboża. Bioinżynier i doktor nauk rolniczych. Wykładała również gospodarkę wiejską i statystykę w Gembloux Agro-Bio Tech (Uniwersytet w Liège).

Podróżowała do Francji, Irlandii, Estonii i Kanady w ramach swoich obowiązków akademickich, aby studiować różnorodność praktyk rolniczych.

W 2009 roku dołączyła do Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), walońskiej organizacji młodych rolników, gdzie najpierw była przedstawicielem na poziomie lokalnym, zanim przeszła na poziom krajowy, zostając w 2019 roku wiceprezesem zarządu FJA.

--------------------------------------

VICE-PRESIDENT, BELGIA

Anne-Catherine comes from Wallonia, Southern Belgium. She works on the family farm which produces milk, meat and cereals. Anne-Catherine is a bioengineer and holds a PhD in agricultural sciences. She also taught rural economy and statistics at Gembloux Agro-Bio Tech (Liège University). She travelled to France, Ireland, Estonia and Canada in the framework of her academic duties to study the diversity of farming practices.

She joined in 2009 Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), the Walloon young farmers organisation, where she was first a representative at the local level before moving to the national level becoming in 2019 Vice-President of FJA’s Board.

 

 

Thomas Duffy

Wiceprezes
Europejska Rada Młodych Rolników, Irlandia

Thomas Duffy

Wiceprezes
Europejska Rada Młodych Rolników, Irlandia
Thomas wraz z rodzicami zarządza 60-hektarowym gospodarstwem w północno-wschodniej Irlandii, gdzie doi 105 krów mlecznych w systemie trawiastym.

Wrócił do rolnictwa po 4-letnich studiach rolniczych w ramach programu studiów „Zrównoważone rolnictwo”, po czym wrócił do edukacji, aby ukończyć studia magisterskie z zarządzania środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu i sektora hodowlanego. Thomas zasiadał w zarządzie Macra na Feirme, irlandzkiej wiejskiej organizacji młodzieżowej, przez 3 lata przed kandydowaniem na prezydenta i przez 2 lata jako wiceprzewodniczący ds. polityki rolnej. W latach 2019-2021 pełnił funkcję Prezesa Macra na Feirme.

-----------------------------------------

VICE-PRESIDENT CEJA, IRELAND

Thomas manages together with his parents their 60-hectare farm in North-East Ireland milking 105 dairy cows in a grass-based system. He returned to farming after studying agriculture for 4 years in 'Sustainable Agriculture' degree programme before returning to education to complete an MA in environmental management with a focus on climate change and the livestock sector. Thomas served on the Board of Macra na Feirme, the Irish rural youth organisation, for 3 years prior to running for election as President, and 2 years as Agriculture Policy Vice-Chair. He served a term from 2019 to 2021 as President of Macra na Feirme.

dr hab. inż. Adam Ekielski

profesor
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Adam Ekielski

profesor
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ukończył Automatykę Przemysłową na Politechnice Warszawskiej. Od 15 lat współpracuje jako ekspert techniczny z Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, największą niezależną organizacją w rolniczym sektorze przemysłowym.

Jest ekspertem w dziedzinie maszyn i nowych technologii wykorzystywanych w branży rolno-spożywczej. Od wielu lat współpracuje z działami R&D wiodących producentów maszyn i żywności w Polsce, gdzie przedmiotem jego aktywności było: opracowywanie parametrów procesowych, wdrażanie systemów produkcyjnych oraz w projektowanie  i uruchamianie linii produkcyjnych.  Był także rzeczoznawcą oceniającym przyczyny problemów produkcyjnych w przemyśle spożywczym i maszynowym. W swoim dorobku ma autorstwo wielu rozwiązań docenionych na targach innowacyjnych pomysłów i rozwiązań (m.in. złoty medal na iENA, 2022).

Współpracując z PAIH oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii,  w ostatnich latach reprezentował Polskę jako ekspert branżowy lub prelegent na targach lub konferencjach promujących polski przemysł (1st EGYPTIAN-POLISH AGRI-FOOD E-CONFERENCE, EIMA, AgroExpo Izmir, Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze na Expo 2022 w Dubaju).   

Profesor Adam Ekielski jest autorem ponad 140 recenzowanych artykułów naukowych, z których większość jest opublikowana w cenionych czasopismach naukowych.  Jest współautorem, pierwszej na polskim rynku książki o agrotronice, przedstawiającej rozwiązania mechatroniczne i systemy sterowania stosowane w szeroko rozumianym rolnictwie 4.0/5.0.

Obecnie główny obszar badawczy prof. Adama Ekielskiego koncentruje się na opracowaniu biodegradowalnych materiałów funkcjonalnych wykorzystywanych jako czujniki. Od 2017 roku był liderem lub członkiem zespołów w 6 grantach badawczych i 10 projektach komercyjnych.

prof. dr hab. nauk wet.  Zdzisław Tadeusz Gajewski

Dyrektor
Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie

prof. dr hab. nauk wet.  Zdzisław Tadeusz Gajewski

Dyrektor
Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie
Pomysłodawca, inicjator, twórca i wykonawca projektów finansowanych ze środków europejskich, na bazie których powstało Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie. Członek Rady Dyscypliny weterynaria oraz Rady Programowej WMW SGGW w Warszawie. 

Pomysłodawca, inicjator, twórca i wykonawca projektów finansowanych ze środków europejskich, na bazie których powstało Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie. Łączna kwota pozyskanych środków finansowych ca. 200 mln PLN.

Mottem CMT SGGW jest “Jeden świat – Jedno życie – Jedno zdrowie” - „Unus mundus, Una vita, Una salus”. CMT SGGW jest członkiem wspólnej Szkoły Doktorskiej o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej, „Bench to Bedside – B2B4 PhD”.

Członek Rady Dyscypliny weterynaria oraz Rady Programowej WMW SGGW w Warszawie.  Kierownik i wykonawca projektów i gratów KBN, NCN, NCBiR, ABM, EFRR.

Zainteresowania naukowe – medycyna eksperymentalna i translacyjna, szeroko pojęty rozród i zarzadzanie zdrowiem zwierząt

Członek Zespołów i Grup eksperckich MEiN. Długotrwałe staże i misje zagraniczne m.in. w Austrii, Belgii, Niemczech, Izraelu, Szwajcarii, Francji. Członek ESDAR, ECAR, SSR, PTNW, TBR, DVG. Członek Editorial Board Reproductive Biology, Tierärztliche Praxis, Acta Veterinaria Brno.

Piotr Goliński

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Goliński

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Profesor doktor habilitowany w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Od 2009 roku kierownik Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a od 2020 roku prorektor macierzystej Uczelni.

Zainteresowanie badawcze profesora obejmują łąkarstwo, w szczególności gospodarkę pastwiskową, nasiennictwo roślin łąkowych, produkcję bioenergii z biomasy łąkowej, odtwarzanie półnaturalnych łąk i zakładanie terenów zieleni o wysokich walorach przyrodniczych. Badania realizuje głównie w oparciu o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w ramach projektów COST, Central Europe Program, Polish-Norwegian Research Program, 7. Framework Program UE, Horizon 2020, a obecnie Marie Skłodowska-Curie Actions – Doctoral Networks (Horizon Europa). 

W latach 2008-2015 był członkiem Continuing Committee of International Grassland Congress, Region X Northern Euroasia, a w latach 2014-2016 członkiem EIP-AGRI Focus Group „Profitability on Permanent Grassland” przy Komisji Europejskiej. Obecnie jest członkiem Executive Committee of European Grassland Federation. Jest także ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Legitymuje się wieloma osiągnięciami wynikającymi z pracy nauczyciela akademickiego. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych, promotorem ponad 100 prac magisterskich oraz 3 prac doktorskich. Współpracuje z wieloma podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Dariusz Goszczyński

Prezes Zarządu
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Dariusz Goszczyński

Prezes Zarządu
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
Pełni funkcję Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz od września 2021 wiceprzewodniczącego zarządu AVEC (organizacja branżowa reprezentująca sektor drobiarski UE).

Przed objęciem funkcji w KRD-IG Dariusz Goszczyński związany był z sektorem bankowym, gdzie m.in odpowiadał za tworzenie finansowych instrumentów wsparcia biznesu agro. Wcześniej Dyrektor Generalny KRD-IG pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Rynków Rolnych, Departamencie Promocji i Komunikacji oraz Departamencie Programowania i Analiz. Dariusz Goszczyński wspierał resort między innymi w tworzeniu systemów jakości oraz w promocji polskiej żywności na rynkach zagranicznych.

Wykształcenie zdobywał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz podczas studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył jako wykładowca w wielu seminariach i szkoleniach. Ukończył kurs dla audytorów zorganizowany przez Biuro Żywności i Weterynarii KE w zakresie certyfikacji i kontroli systemów jakości żywności w UE.

Dariusz Goszczyński ma doświadczenie zarówno w zakresie zbliżania ustawodawstwa krajowego do wymogów UE, jak i udziału w wielu projektach międzynarodowych. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach grup roboczych Rady UE. Podczas polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przewodniczył Grupom Roboczym odpowiedzialnym za Politykę Jakości Żywności i Politykę Promocji Żywności.

Jako międzynarodowy ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Dariusz Goszczyński współpracuje z wieloma krajami w zakresie wdrażania i rozwoju systemów jakości żywności, norm handlowych i polityki promocyjnej.

dr inż. Sławomir Gromadzki

adiunkt i kierownik
Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

dr inż. Sławomir Gromadzki

adiunkt i kierownik
Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwent Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Absolwent Akademii Rolniczo–Technicznej w Olsztynie, kierunek rolnictwo.

Udział w United Nations 2023 Water Conference, New York 22-24 marca 2023, autor inicjatywy / zobowiązania (commitment) zgłoszonej do Water Action Agenda pt. The universal model of the „Local water partnership” and “Local water strategy” as the basis for building water security at the local and global level.

Współautor książek wydanych pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska

 1. Lokalne partnerstwo na rzecz wody. Model ochrony zasobów wodnych w formule bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023.
 2. Przeciwdziałanie suszy. Retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Ekspert / member of the Focus Group 46: Water: Nature-Based Solutions for water management under climate change The agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI) European Commission

Staż w ramach europejskiego projektu “Harmonising water related graduate education” Fellowship -  EACEA Erasmus + Water Harmony Project na Norwegian University of Life Sciences i Svalbard University Centre, w tym:

 • Coursework: Water Resources Management and Treatment Technologies,
 • Specialised course: Water management in cold climate,

Wystawca na Fifth Qatar International Agricultural Exhibition 2017, Prezentacja autorskich rozwiązań w obszarze retencji,

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (2008-2009), Radny Województwa Podlaskiego (2006-2010), Zastępca wójta Gminy Mały Płock (2004-2008), Pomysłodawca, współzałożyciel i pierwszy prezes Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Obecnie także żołnierz OT, współprowadzi rodzinne ekologiczne gospodarstwo rolne w województwie podlaskim.

Marcin Gryn

wiceprezes
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Marcin Gryn

wiceprezes
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
Jestem absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku rolnictwo oraz zajmuje stanowisko wiceprezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

W 2019 roku był uczestnikiem wymiany młodych rolników pomiędzy Polską a Teksasem organizowaną przez ww. związek.

Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 100 hektarów w regionie Zamojszczyzny, w którym uprawiam pszenicę, kukurydzę, rzepak oraz ziemniaki. Wszystkie uprawy są prowadzone w technologii bezorkowej. W gospodarstwie prowadzone są doświadczenia z innowacyjnymi sposobami uprawy oraz nawożenia, którymi dzielę się podczas organizacji spotkań z rolnikami i doradcami rolniczymi. 

Wiesław Gryn

wiceprezes
Zamojskie Towarzystwo Rolnicze

Wiesław Gryn

wiceprezes
Zamojskie Towarzystwo Rolnicze
Rolnik. W 1988 roku przejął gospodarstwo o wieloletniej tradycji po rodzicach. Dzisiaj jest to gospodarstwo o powierzchni 300 ha. Wiceprezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego i jego współzałożyciel. 

Marek Gugała –

profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Marek Gugała –

profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Od początku swojej kariery naukowej Prof. dr hab. inż. Marek Janusz Gugała związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Jego zainteresowania naukowe są ukierunkowane na agrotechnikę wybranych roślin rolniczych.

Jest autorem lub współautorem około 500 publikacji naukowych oraz różnego rodzaju opracowań popularno-naukowych. Ponadto jest autorem lub współautorem 30 patentów i wzorów użytkowych oraz 2 wzorów przemysłowych.
W latach 2017-2018 był konsultantem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest również członkiem Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (obecnie (w kadencji 2020-2024) pełni funkcję w-ce przewodniczącego Zarządu Głównego PTA oraz w-ce przewodniczącego oddziału siedleckiego PTA), Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej i Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

dr Andrzej Grzyb

Poseł
Sejm RP

dr Andrzej Grzyb

Poseł
Sejm RP
Absolwent: Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej – studia interdyscyplinarne prowadzone również na wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Tytuł doktorski obroniony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – rozprawa doktorska nt. współczesnych problemów biogospodarki w świetle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej.

Parlament Europejski: Współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Sejm RP – Parlament Europejski 1996 – 1997, Obserwator w PE 2003-2004 i Poseł do PE 1 maja 2004 – 19 lipca 2004 oraz od 2009 r. (VII kadencja PE) i od 2014 r. (VIII kadencja PE) do 2019r.

Sejm RP: Poseł na Sejm 1989-1991, 1993-1997, 2001-2009, od 2019r. i nadal. Od 2019r.  członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji ds. UE, Podkomisji ds. Transformacji Energetycznej, Podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami, Wiceprzewodniczący Podkomisji stałej ds. Konferencji o przyszłości Europy.

Krzysztof Janiak

Zastępca Dyrektora
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Krzysztof Janiak

Zastępca Dyrektora
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie to jednostka podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której celem jest doskonalenie wiedzy kadry doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych przez doradców na rzecz rolników.

Centrum pełni funkcję Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wdrażania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich (SIR).

Począwszy od 2005 r. zajmował się wprowadzaniem w Polsce inicjatywy LEADER wspierającej rozwój obszarów wiejskich oraz zaangażowany był w realizację pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

W latach 2000 – 2005 pracował w Jednostce Koordynacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, finansowanego w ramach środków Banku Światowego. W latach 90-tych pracował w Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID/Poland) oraz w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej.

Jacek Janiszewski

Jacek Janiszewski

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej oraz Jerzego Buzka. Poseł na Sejm III kadencji.

Od 1994 twórca i organizator Welconomy Forum in Toruń jednego z największych spotkań ekonomiczno-gospodarczych w Polsce. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii.

Hanna Jarosławska

specjalistka ds. marketingu
BIO-GEN

Hanna Jarosławska

specjalistka ds. marketingu
BIO-GEN
Inżynier rolnictwa oraz magister agronomii i agrobiznesu. Wykształcenie zdobyła w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z rolnictwem związana niemal od urodzenia.

Karierę zawodową rozpoczęła już na studiach w doradztwie przy stosowaniu środków ochrony roślin, następnie na stażu w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w biurze posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego w Brukseli.

W 2022 roku odbyła 5-tygodniowy staż w amerykańskich farmach w Teksasie w ramach programu wymianu młodych rolników (organizowany przez PZPRZ). Obecnie związana z branżą rolną przez prowadzenie gospodarstwa rolnego wraz z rodzicami, które znajduje się na malowniczej Warmii.

W latach 2018-2022 roku redaktor miesięcznika rolniczego Farmer i portalu farmer.pl, obecnie specjalistka ds. marketingu w polskiej firmie agrobiotechnologicznej BIO-GEN.

Poza tym społeczniczka i aktywistka reprezentująca interesy młodych rolników jako delegat do Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA). Prywatnie miłośniczka czytania książek, podróży i długich spacerów, najlepiej na łonie przyrody.

Justyna Jasińska

Wójt
Gmina Kutno

Justyna Jasińska

Wójt
Gmina Kutno
Rolnik, społecznik, samorządowiec. Ukończyła Akademię Rolniczą w Poznaniu na kierunku Agronomia/Ochrona Roślin. Studiowała Prawo Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz MBA w Collegium Humanum w Warszawie.

Zawodowo związana jest z rolnictwem, które jest jej pasją. Prowadzi gospodarstwo  rolne specjalizujące się w konwencjonalnej produkcji roślinnej.

Od wielu lat jest zaangażowana w działalność branżowych związków rolniczych. Pełni funkcję zastępcy Prezesa Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych w Łodzi oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Pracuje w samorządzie, gdzie do 2018 roku była dyrektorem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Była pomysłodawcą i autorem organizowanego przez Powiat Kutnowski Konkursu „Lew Kutnowski” pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs promował Rolników i Przedsiębiorców z branży rolniczej z powiatu kutnowskiego. Ponadto zainicjowała i  opracowała dokumentu pt.: „Diagnoza gospodarowania wodami w powiecie kutnowskim”, w którym dokonano analizy stanu zasobów wodnych w powiecie, oceny jakości środowiska oraz wskazane zostały zagrożenia i możliwości podjęcia działań naprawczych.

Od 2018 roku jest Wójtem Gminy Kutno - gminy wiejskiej, której atutem jest położenie w centrum Polski, a wyzwaniem rozległy teren i obwarzankowy charakter względem m. Kutno. W przestrzeni społecznej aktywnie wspiera działalność lokalnych rolników i przedsiębiorców, a także organizacje społeczne i  stowarzyszenia jak: Ochotnicze Straże Pożarne czy Koła Gospodyń Wiejskich.  

W 2022 roku została  powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka do Rady Kobiet w Rolnictwie,

Poprzez pracę w samorządzie, organizacjach rolniczych, pracę społeczną i własnym gospodarstwie rolnym pokazuje wszechstronność aktywności, dobry przykład społecznika, a przede wszystkim kobiety oddanej swojej pracy i służbie społecznej.

dr hab. Beata Jeżyńska prof. UMCS w Lublinie

Kierownik
Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Beata Jeżyńska prof. UMCS w Lublinie

Kierownik
Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Autorka licznych publikacji z prawa rolnego, ochrony zasobów naturalnych i agroprzedsiębiorczości.

Z zakresu tematyki panelu „Samorząd rolniczy i organizacje rolników” opublikowała m.in.:

Monografie :

 • Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin 2008r.;
 • Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej (współautor: Monika A. Król) Lublin – Łódź 2021r.;

Artykuły naukowe:

 • Organizacja rolniczej działalności wytwórczej w ramach klastra, Studia Iuridica Agraraia Tom IX, Białystok 2011,
 • System doradztwa rolniczego w założeniach pakietu legislacyjnego WPR 2020, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego z 2012, Nr 4;
 • Status produkcji rolnej w systemie działalności gospodarczej [w:] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, pod red. P. Litwiniuka, (FAPA) Warszawa 2015,
 • Partnerstwo gospodarcze izb rolniczych i samorządu terytorialnego. Potrzeba czy konieczność [w:] Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 25 lat doświadczeń. Nowe wyzwania, pod red. P. Litwiniuka, Warszawa 2015;
 • Przedsiębiorca rolny we współczesnym ustroju rolnym [w:] Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, pod red. P. Litwiniuk, Warszawa 2016;
 • Prawna koncepcja agroprzedsiębiorczości, Studia Iuridica Agraria Tom XV, Białystok 2017,
 • Agroprzedsiębiorczość, Rozdział VII [w:] Prawo Rolne, pod red. P. Czechowskiego, Warszawa 2022;

dr hab. Wioletta Knapik

kierownik
Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. Wioletta Knapik

kierownik
Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr hab. Wioletta Knapik jest profesorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Do 2004 roku pełniła funkcję managera generalnego w trzech wielkopowierzchniowych sieciach handlowych. Jest socjologiem wsi.

Od 2019 roku jest koordynatorem dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. 

Jej działalność naukowa koncentruje się na badaniach przemian społecznych zachodzących na obszarach wiejskich, innowacyjności i przedsiębiorczości. Jest autorką trzech oraz współautorką trzech monografii naukowych. Opublikowała ok. 90 artykułów naukowych.

W latach 2019-2022, jako kierownik projektu UR, realizowała grant „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)”.

Jest ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Kieruje dwoma projektami Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizowanymi w latach 2022-2024 (dziedzictwo kulturowe oraz profilaktyka konfliktów społecznych wskutek migracji). Jest kierownikiem Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Lech Antoni Kołakowski

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lech Antoni Kołakowski

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urodził się w 1963 r. w Zambrowie. Ukończył Technikum Zawodowe Mechanizacji Rolnictwa w Marianowie k/Łomży, a następnie studia z zakresu administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Otrzymał mandat posła na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

W 1992 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży. Został też pełnomocnikiem wojewody łomżyńskiego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 1993-1997 był kierownikiem wydziału w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łomży. Od 1998 do 2005 r. zasiadał w łomżyńskiej radzie miejskiej, a od 2002 r. pełnił w niej funkcję wiceprzewodniczącego.

Będąc posłem, pełnił funkcje m.in. wiceprzewodniczącego i skarbnika klubu parlamentarnego PiS, pracował także w komisjach:  Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (jako wiceprzewodniczący), Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Sprzedaży Bezpośredniej oraz Handlu Detalicznego Produktów Wytworzonych w Gospodarstwach Rolnych (jako przewodniczący), Sejmowej Komisji Finansów Publicznych (jako członek), Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (jako członek), Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej (jako wiceprzewodniczący), Sejmowej Podkomisji Stałej do Spraw Wykorzystywania Środków Pochodzących z Unii Europejskiej (jako przewodniczący).

Został powołany przez prezesa Rady Ministrów na wiceprzewodniczącego Rady Służby Publicznej.

Był inicjatorem budowy, w ramach I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, drogi ekspresowej S61 Via Baltica przez Łomżę oraz, w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, Kolei Warszawsko-Mazurskiej przez Łomżę.

W 2021 r. objął stanowisko doradcy zarządu w państwowym Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jest właścicielem gospodarstwa rolnego, prowadził też własną działalność gospodarczą.

Został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 grudnia 2021 r.

Kompetencje

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin oraz Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

2) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1546);

3) nadzoruje działalność:

 • Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 • Inspekcji Weterynaryjnej,
 • Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
 • Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Anna Kornecka

Dyrektor
Instytut Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Anna Kornecka

Dyrektor
Instytut Stowarzyszenia Program Czysta Polska
Pomysłodawczyni i współautorka „Dekalogu Polskiej Transformacji Energetycznej”.

Radca prawny, ekspert, była wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo i energetykę rozproszoną.

Autorka książek i publikacji. Przez wiele lat prowadziła własną kancelarię prawną, gdzie doradzała przedsiębiorcom i samorządom. Przygotowała ustawę liberalizującą prawo dotyczące lokalizowania elektrowni wiatrowych na lądzie oraz reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzialna za wdrożenie cyfryzacji procesu budowlanego.

Propagatorka energetyki obywatelskiej i rozwoju OZE w Polsce. Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Władysław Kosiniak- Kamysz

prezes
Polskie Stronnictwo Ludowe

Władysław Kosiniak- Kamysz

prezes
Polskie Stronnictwo Ludowe
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska -  PSL, UED, Konserwatyści,  prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodzony  w 1981 roku. Doktor nauk medycznych, specjalizacja w zakresie medycyny wewnętrznej w toku. Pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wiejskiej Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Członek Zarządu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził badania naukowe w Emory University School of Medicine w Atlancie w USA.

Od 2008 r. do 2010 r. Radny Miasta Krakowa, zajmujący się polityką społeczną i ochroną zdrowia. Jako radny aktywnie uczestniczył w pracach Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Komisji ds. Własności i Przedsiębiorczości.

W latach 2011 - 2015 minister pracy i polityki społecznej w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

dr Karol Krajewski

Towarzystwo Rolnicze i Przemysłowe – Tradycja i Przyszłość

dr Karol Krajewski

Towarzystwo Rolnicze i Przemysłowe – Tradycja i Przyszłość
Organizator i były Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (2019-2021). Nauczyciel akademicki z 45 letnim stażem. Pracownik nauki w instytutach naukowych rolnictwa, środowiska naturalnego i gospodarki.

Wieloletni pracownik administracji rządowej. Dziennikarz i wydawca.

Organizator i były Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (2019-2021). Nauczyciel akademicki z 45 letnim stażem na publicznych uczelniach: rolniczych (SGGW), na uniwersytetach ( Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Morskim w Gdyni), technicznych (Politechnika Koszalińska), zawodowych (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu) oraz w licznych szkołach niepublicznych (np. Akademia Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach czy Wyższa Infrastruktury i Zarzadzania w Warszawie). Pełnił funkcje dziekana i prorektora w uczelniach niepublicznych. Pracownik nauki w instytutach naukowych rolnictwa (IBMER, IWNiRZ, IBPR-S), środowiska naturalnego (IOŚ-PIB) i gospodarki ( Instytut Paliw i Energii Odnawialnej). Autor ponad 500 publikacji naukowych, książek i referatów oraz 200 publikacji popularno-naukowych.

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje funkcjonowanie rynku żywnościowego, logistyka, zarzadzanie produktem żywnościowym, towaroznawstwo żywności, a ostatnio badanie strat i marnotrawstwa żywności oraz kultura i dziedzictwo wsi.

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nauką, oświatą rolniczą i doradztwem w MRiRW ( w latach 1990-2006), doradca w gabinetach politycznych ministrów rolnictwa i rozwoju wsi (2005-2019), działalność ekspercka w nauce i szkolnictwie wyższym (MEiN i PKA). Aktywny dziennikarz, redaktor naczelny (Przemysł Spożywczy, Forum Mleczarskie) i wydawca czasopism naukowych  i branżowych w sektorze żywnościowym. Organizował i działa w stowarzyszeniach naukowych (PTTŻ, SERiA, PNTM) i branżowych (SIT Spoż). Organizator Towarzystwa Rolniczego i Przemysłowego – Tradycja i Przyszłość.

Od 33 lat aktywna działalność społeczna przy tworzeniu i prowadzenia szkół społecznych STO w Warszawie. Z pasją zajmuje się historią Polski, ostatnio dziedzictwem wsi polskiej, w Ziemi Łomżyńskiej i na Kaszubach.

Monika A. Król

Uniwersytet Łódzki

Monika A. Król

Uniwersytet Łódzki
Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Radca Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2010-2011. Ekspert Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w latach 2012-2018. W latach 2014-2018 zatrudniona na stanowiskach kierowniczych w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym okresie pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Sekcji Prewencji w Rolnictwie Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA oraz Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia.”. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. Członek Światowej Unii Prawa Rolnego (World Union of Agricultural Law – UMAU).

Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska oraz prawa rolnego.

Józef Kubica

dyrektor generalny
Lasy Państwowe

Józef Kubica

dyrektor generalny
Lasy Państwowe
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracuje w Lasach Państwowych od 1978 roku.

Konsekwentnie przechodził wszystkie szczeble zawodowego awansu: od stanowiska stażysty w Nadleśnictwie Świerklaniec, przez posadę podleśniczego i leśniczego w Nadleśnictwie Brynek, inżyniera nadzoru.

Od maja 2020 roku pełnił funkcję dyrektora RDLP w Katowicach. 9 kwietnia 2021 r. Minister Środowiska powołał Józefa Kubicę na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Funkcję tę sprawuje do dziś, stoi na czele Lasów Państwowych jako dyrektor generalny.

Od 2015 roku jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Bartosz Kublik

Przewodniczący Rady
Związek Banków Polskich

Bartosz Kublik

Przewodniczący Rady
Związek Banków Polskich
Z bankowością spółdzielczą związany od 2002 roku.

Ukończył nauki polityczne w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora, studia podyplomowe w zakresie bankowości i finansów na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW oraz Studium Prawa Europejskiego na kierunku: Fundusze Europejskie. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu ryzyka kredytowego Szkoły Głównej Handlowej.

Od 2007 roku w Zarządzie Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. 1 marca 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu.

Członek V kadencji Rady Zrzeszenia BPS. Czynnie uczestniczył w tworzeniu Instytucjonalnego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS do 2022 roku. Członek Rady Związku Banków Polskich od kwietnia 2014r, a obecnie Przewodniczący Rady.

Damian Kuraś

dyrektor
Instytut ESG

Damian Kuraś

dyrektor
Instytut ESG
Wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Przez wiele lat dziennikarz biznesowy TVN24. Prowadził serwisy gospodarcze, magazyny „Bilans” i „Praca”, był współgospodarzem studia telewizyjnego TVN24 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wcześniej realizował programy publicystyczne w Telewizji Polskiej. Wspiera wizerunkowo Olimpiady Specjalne Polska – pełnił funkcje rzecznika prasowego polskiej reprezentacji na Światowe Letnie Igrzyska Abu Dhabi 2019.  Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Warszawie. 

Paweł Kuźma

Dyrektor
Departament Przewagi Kontraktowej w UOKiK

Paweł Kuźma

Dyrektor
Departament Przewagi Kontraktowej w UOKiK
Adwokat.  Współodpowiedzialny za wykonywanie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Brał aktywny udział w pracach legislacyjnych nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk
handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych
i spożywczych.

Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz spotkaniach z przedsiębiorcami.
Uczestniczy w projektach międzynarodowych związanych z ochroną przed nieuczciwymi praktykami
handlowymi w łańcuchu dostaw żywności.

Doris Letina

Wiceprezydent
Europejska Rada Młodych Rolników, Słowenia

Doris Letina

Wiceprezydent
Europejska Rada Młodych Rolników, Słowenia
Producentka jabłek ze Słowenii. Studiowała ekonomię na uniwersytecie i uzyskała kwalifikacje w rolnictwie.

Zdobywała doświadczenie w różnych dziedzinach, ale uważa, że najważniejszą wiedzę zdobyła pracując na rodzinnym gospodarstwie. Praca na farmie pozwoliła jej zrozumieć, jak piękne może być rolnictwo, ale także nauczyła ją, jak życie rolnika może się zmienić z dnia na dzień.

W ostatnich latach Doris była aktywnym członkiem Zveza Slovenske Podeželske Mladine (ZSPM), słoweńskiego stowarzyszenia młodzieży wiejskiej, gdzie zajmuje się tematami związanymi z młodymi rolnikami i polityką rolną.

----------------------------------------------

Doris Letina is an apple farmer from Slovenia. She studied economics at university and received a qualification in agriculture. Doris has gained experience in various fields, but believes she got the most important knowledge through working on her family’s farm. Working at the farm allowed her to understand how beautiful agriculture can be, but also taught her how the life of a farmer can change overnight. Over the past years, Doris has been an active member of Zveza Slovenske Podeželske Mladine (ZSPM), the Slovenian rural youth association, where she is working on topics related to young farmers and agricultural policy.

Diana Lenzi

Prezydent
Europejska Rada Młodych Rolników, Włochy

Diana Lenzi

Prezydent
Europejska Rada Młodych Rolników, Włochy
Diana jest młodą rolniczką z Toskanii, gdzie od 2008 roku zarządza rodzinną winnicą. Uprawia i przetwarza winogrona na wina Chianti Classico, oliwki dla EVO oraz prastare ziarna na mąkę i makaron.

Zaangażowana i aktywna w Confagricoltura (ANGA) od 2012 roku, kiedy to założyła sekcję dla Sieny, której była przewodniczącą przez 6 lat.

Od tego czasu w latach 2015-2019 była prezesem na szczeblu regionalnym i wiceprzewodniczącym na szczeblu krajowym. Następnie została delegatem ANGA na CEJA, kierując swoje doświadczenie na poziom UE.

Od 28 czerwca 2021 jest Prezesem CEJA.

-----------------------------------

Diana Lenzi is a young farmer from Tuscany where since 2008 she manages her family’s winery. She cultivates and processes grapes to make Chianti Classico wines, olives for EVO and ancient grains for flour and pasta. Diana has been involved and active in Confagricoltura (ANGA) since 2012, when she founded the section for Siena of which she was President for 6 years. Since then she has been President at the regional level and Vice-President at the national level from 2015 to 2019. Following that she became ANGA delegate for CEJA, targeting her experience at EU level. She is since 28 June 2021 CEJA’s President.

dr hab. Przemysław Litwiniuk

członek
Rada Polityki Pieniężnej

dr hab. Przemysław Litwiniuk

członek
Rada Polityki Pieniężnej
Związany z Instytutem Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Radca prawny - specjalista z zakresu finansów publicznych, prawa rolnego i samorządu terytorialnego; w latach 2002-2022 samorządowiec i ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

Krzysztof Łanda

Prezes
HTA Formedis

Krzysztof Łanda

Prezes
HTA Formedis
Obecnie pełni także funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia Business Centre Club (BCC). Jest też prezesem firmy MedInvest Scanner sp. z o.o. W latach 2015-2017, jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny m.in. za politykę lekową i refundację.

Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia Business Centre Club (BCC) i prezesa HTA Formedis. Jest też Prezesem firmy MedInvest Scanner sp. z o.o. zajmującej się doradztwem w zakresie wyceny i refundacji, due diligence w zakresie oceny portfolio firm z zakresu Life Science i oceną innowacyjności technologii medycznych jeszcze przed dopuszczeniem do obrotu.

2017-2018 był konsultantem w DBSE oraz członkiem międzynarodowego Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Dentons. W latach 2015-2017, jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych, mapowanie potrzeb zdrowotnych, inwestycje w opiece zdrowotnej, wycenę świadczeń zdrowotnych oraz koszyk świadczeń gwarantowanych.

Przed objęciem funkcji wiceministra zdrowia był prezesem HTA Audit, firmy zajmującej się oceną jakości raportów oceny technologii medycznych (HTA; Health Technology Assessment) do władz i instytucji publicznych oraz prezesem Watch Health Care Foundation.

W latach 2010-2011 pełnił funkcję prezesa CEESTAHC Central & Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care. W latach 2006-2007 był dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ.

W 2004 roku został wybrany do zarządu Health Technology Assessment International (HTAi) i piastował to stanowisko do 2007 r. W latach 2010-2012 oraz 2006-2008 prowadził szkolenia w Serbii i na Ukrainie z zakresu EBM, HTA, EBHC. Był również liderem zespołu Banku Światowego, którego celem było wprowadzenie w Serbii zasad EBHC.

Artur Ławniczak

burmistrz  
Gmina i Miasto Szadek

Artur Ławniczak

burmistrz  
Gmina i Miasto Szadek
W latach 2007-2010 Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2006-2007 Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, 2003-2006 Radca Prezesa KRUS, Dyrektor Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 2002 - 2006 Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, 2006 -2007 Przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. 2000-2002 DeLaval - Manager SerwisTAK, 1999-2000 VLOGTMAN maszyny rolnicze, 1997- 1999 Alfa Laval specjalista ds marketingu i szkoleń.

Tomasz Łukomski

Przewodniczący Zarządu Krajowego
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

Tomasz Łukomski

Przewodniczący Zarządu Krajowego
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
Związany z działalnością w szeroko pojętych obszarach rolnictwa od najmłodszych lat. Posiada tytuł technika rolnika oraz magistra inżyniera wydziału leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 Od 17 lat prowadzi własne gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję roślinną. Przez kilkanaście lat prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych polskich producentów. Poza szeroką działalnością statutową Związku, realizuje szereg działań związanych z kwestiami społecznymi, które mają realny wpływ na rozwój rolnictwa i wsi polskiej.

prof. Mariusz Maciejczak

Dyrektor
Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

prof. Mariusz Maciejczak

Dyrektor
Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor i dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. W pracy naukowej zajmuje się ekonomiką rolnictwa, agrobiznesu oraz biogospodarki, bada procesy społeczno-ekonomiczne i innowacyjne.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor i dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pracy naukowej zajmuje się ekonomiką rolnictwa, agrobiznesu oraz biogospodarki, bada procesy społeczno-ekonomiczne i innowacyjne oraz ich wpływ na zrównoważony rozwój.

Jarosław Malczewski

Prezes Zarządu
Polska Grupa Mleczarska Sp. z o.o.

Jarosław Malczewski

Prezes Zarządu
Polska Grupa Mleczarska Sp. z o.o.
Były urzędnik państwowy związany z Agencją Rynku Rolnego, od 13 lat prezes 3 Spółek Kapitałowych oraz kilkudziesięciu grup producentów rolnych specjalizujących się w obrocie mlekiem surowym, bydłem mięsnym, trzodą chlewną oraz zbożem.

Ekonomista rolnictwa, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Master of Business Administration (MBA) oraz autor rozprawy doktorskiej.

Były urzędnik państwowy związany z Agencją Rynku Rolnego, od 13 lat prezes 3 Spółek Kapitałowych oraz kilkudziesięciu grup producentów rolnych specjalizujących się w obrocie mlekiem surowym, bydłem mięsnym, trzodą chlewną oraz zbożem.

Prowadzone przez niego przedsiębiorstwa prowadzą skup mleka na terenie całej Polski w ilości ok. 450 tys. litrów dziennie. Od 18 lat komentator rynków rolnych m.in. dla Top Agrar Polska, Poradnik Tygodnik Rolniczy, Świat Rolnika. Uczestnik kilkudziesięciu branżowych konferencji w Polsce USA, Chorwacji, Brukseli. Aktualnie w trakcie postępowania doktorskiego.

prof. dr hab. Mariusz Matyka

Zastępca Dyrektora
IUNG-PIB ds. naukowych

prof. dr hab. Mariusz Matyka

Zastępca Dyrektora
IUNG-PIB ds. naukowych
Sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych. W ramach pracy zawodowej zaangażowany jest w funkcjonowanie licznych rad naukowych, towarzystw naukowych, organizacji branżowych oraz zespołów eksperckich.

Sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych. W ramach swojej pracy zawodowej zaangażowany jest w funkcjonowanie licznych rad naukowych, towarzystw naukowych, organizacji branżowych oraz zespołów eksperckich. Jego działalność naukowa i badawcza ogniskuje się głównie na następujących grupach zagadnień:

 1. Zmiany w organizacji i intensywności produkcji gospodarstw rolniczych w kontekście ich wpływu na efekty produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe.
 2. Regionalne zróżnicowanie uwarunkowań funkcjonowania i efektywności gospodarstw rolniczych
 3. Ocena produkcyjności i efektywności ekonomicznej oraz oddziaływania na środowisko uprawy różnych gatunków roślin wykorzystywanych na cele energetyczne w formie biomasy stałej i substratów do produkcji biogazu.
 4. Analiza zakresu i konsekwencji wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej oraz regulacji prawnych związanych z sektorem rolniczym.

Anna Milczarek

dr hab. inż. Anna Milczarek, profesor uczelni
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Anna Milczarek

dr hab. inż. Anna Milczarek, profesor uczelni
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
doktor habilitowana w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nauczyciel akademicki.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki dotyczącej oddziaływania diety na produkcyjność zwierząt, wpływu czynników żywieniowych na ilość i jakość surowców pochodzenia zwierzęcego oraz oceny surowców/produktów paszowych i żywnościowych w kontekście poprawy ich wartości odżywczej i technologicznej.

dr hab. dr Adam Niewiadomski, prof. UW

Kierownik
Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. dr Adam Niewiadomski, prof. UW

Kierownik
Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Profesor uczelni w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; doktor habilitowany nauk prawnych; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o językoznawstwie; politolog; radca prawny

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów; członek Światowej Unii Prawa Rolnego (World Union of Agricultural Law – UMAU); w latach 2012-2019 adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2012-2015 odbywał staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor 4 monografii oraz ponad 160 artykułów naukowych; pracownik Biura Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2014-2020 sekretarz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; w latach 2016-2019 stały doradca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP; w latach 2014-2018 członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w panelu nauk społecznych; od 2007 r. sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej na Uniwersytecie Warszawskim; od 2008 r. sekretarz Senackiej Komisji Prawno-Statutowej na Uniwersytecie Warszawskim; członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne.

Odbywał studia i staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Institut für Landwirtschaftsrecht Georg-August-Universität Göttingen, Universität des Saarlandes w Saarbrücken; Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie; członek European Council for Rural Law z siedzibą w Paryżu.

prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Przewodniczący Rady Naukowej
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Przewodniczący Rady Naukowej
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Profesor zwyczajny, dr habilitowany nauk rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt.  Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Członek Narodowej Rady Rozwoju – Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Przyrodniczych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rad  Naukowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, oraz Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Kopalni Lubelski Węgiel w Bogdance.

Adam Nowak

Wiceprezydent
Europejska Rada Młodych Rolników

Adam Nowak

Wiceprezydent
Europejska Rada Młodych Rolników
Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej

Współprowadzi rodzinne gospodarstwo rolne znajdujące się w województwie łódzkim zajmujące się produkcją roślinną.

Przedstawiciel rolników i organizacji rolniczych w Komitecie Monitorującym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich za lata 2014-2020 oraz w składzie CDG - Civil Dialogue Groups ds. Płatności Bezpośrednich i Zazielenienia oraz Międzynarodowych Aspektów Rolnictwa. Reprezentuje rolników w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego przy CDR w Brwinowie.

W ramach Europejskiej Rady Młodych Rolników współkoordynuje przygotowanie dokumentu "Smart Farmers for Smart Farming"

Aktywny uczestnik debat krajowych i europejskich w sprawie sytuacji na rynkach rolnych oraz wymiany pokoleń w rolnictwie.

Inicjator zaproszenia młodych rolników z całej Unii Europejskiej do debaty w ramach Kongresu Polska Wieś XXI.

Przemysław Noworyta

Dyrektor Biura
Polski Związek Plantatorów Tytoniu

Przemysław Noworyta

Dyrektor Biura
Polski Związek Plantatorów Tytoniu
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2000 pełni funkcję Dyrektora Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Krakowie.

Reprezentuje Polskę w UNITAB (Union Internationale des Producteurs de Tabac), organizacji zrzeszającej unijnych plantatorów tytoniu. W latach 2010-2012 Prezydent UNITAB, a od 2020 Sekretarz Generalny UNITAB.

dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, profesor uczelni

Dyrektor
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, profesor uczelni

Dyrektor
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Specjalista w zakresie gleboznawstwa i ochrony środowiska, w tym racjonalnego i zrównoważonego gospodarowania zasobami glebowymi, oceny wpływu antropopresji na potencjał produkcyjny i degradację środowiska glebowego.

prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak

Przewodnicząca Rady Naukowej
Dyscypliny Ekonomia i Finanse na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak

Przewodnicząca Rady Naukowej
Dyscypliny Ekonomia i Finanse na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Autorka lub współautorka ponad 160 oryginalnych prac twórczych z zakresu ekonomii międzynarodowej i ekonomii rolnej.

W badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z handlem międzynarodowym i konkurencyjnością międzynarodową sektora rolno-spożywczego oraz zastosowaniach modeli równowagi ogólnej do oceny skutków zmian polityki rolnej i handlowej dla sektora rolno-spożywczego.

Kierownik lub wykonawca kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Stażystka na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz Uniwersytecie Jiangnan (Chiny).

Członek International Institute of Social and Economic Sciences. Członek zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

dr hab. inż. Katarzyna Pentoś, prof.

Prodziekan
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Katarzyna Pentoś, prof.

Prodziekan
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Doktor habilitowana w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nauczyciel akademicki.

Prodziekan na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym ds. kierunków Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami oraz Agroinżynieria. Pracuje w Instytucie inżynierii rolniczej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu modelowania i optymalizacji procesów inżynierii rolniczej. W pracy naukowej zajmuje się możliwościami zastosowania metod sztucznej inteligencji w nowoczesnym rolnictwie.

Janusz Piechociński

prezes
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja

Janusz Piechociński

prezes
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja
Pełnił funkcję Wicepremiera i Ministra Gospodarki w latach 2012–2015.

Podczas swojej kadencji uczestniczył w spotkaniach na najwyższym szczeblu z przedstawicielami ponad 120 państw, aktywnie promując polską gospodarkę i jej produkty, a także zachęcając do inwestycji w Polsce.

Z wykształcenia ekonomista, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu analiz ekonomicznych oraz wspierania inwestycji.

Zorganizował i przewodniczył licznym misjom biznesowym, których celem było zacieśnianie kontaktów gospodarczych między Polską a jej partnerami biznesowymi.

Aktualnie pełni funkcję Prezesa Izby Handlowo – Przemysłowej Polska Azja oraz Piechociński Consulting, gdzie doradza zarządom spółek giełdowych w Polsce oraz zagranicznym funduszom inwestycyjnym.

Krzysztof Pietraszkiewicz

prezes
Związek Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz

prezes
Związek Banków Polskich
Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP.

Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich.

Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od 2003 do 2016 roku Członek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów. Współtwórca Krajowej Izby Rozliczeniowej i systemu płatniczego, Telbanku, Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Agencji Monitoringu Rynku Obrotu Nieruchomościami.

Prezes Fundacji ,,Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły ,, Teraz Polska’’. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w I Kadencji, Członek Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz SA od lipca 2014 do listopada 2018r. Od 2008 był członkiem, a następnie przewodniczącym Konwentu Politechniki Warszawskiej, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej.

Od czerwca 2018 roku Prezes Polskiego Forum Akademicko- Gospodarczego.

Doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej.

Jacek Podgórski

dyrektor
Forum Rolnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Jacek Podgórski

dyrektor
Forum Rolnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Członek zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych oraz zespołu problemowego ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego.

Były dyrektor Forum Podatkowo-Regulacyjnego w Departamencie Prawa i Legislacji ZPP. Wieloletni dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

Autor licznych publikacji z zakresu funkcjonowania gospodarki rolnej Polski i Unii Europejskiej. Były dziennikarz i felietonista. 

Anna Ptaszek

kierownik
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Anna Ptaszek

kierownik
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera w obszarze inżynierii chemicznej i procesowej, w dziedzinie nauk technicznych.

Pracę doktorską obroniła w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach uzyskując stopień doktora nauk technicznych, natomiast stopień doktora habilitowanego w naukach rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalność reologia żywności otrzymała w 2014 roku.

Pełni funkcję kierownika w Katedrze Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W 2020 roku została powołana przez JM Rektora URK na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności URK. Obszar zainteresowań naukowych Anny Ptaszek obejmuje badania fizykochemiczne biopolimerów oraz ich zastosowanie jako funkcjonalnych dodatków do żywności, reologię żywności, inżynierię procesową.

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Rektor
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Rektor
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Doktor habilitowany w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia - genetyka, hodowla i biotechnologia roślin. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jest cenionym naukowcem i wykładowcą z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie pełni funkcję rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie od 35 lat prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.

Autor licznych prac naukowych, popularno-naukowych, realizował liczne granty badawcze, otrzymał kilkadziesiąt grantów badawczych, a jego działania odznaczono Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest laureatem nagrody zespołowej „Zielony Feniks” za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki. W trakcie swojej pracy odbył długoterminowe staże w Stanach Zjednoczonych i Australii.

Obszary naukowe, w których specjalizuje się dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM to biotechnologia i genetyka roślin. Jest autorem kilku odmian wierzby purpurowej i wiciowej. Brał udział w odkryciu nowego patogenu, Colletotrichum salicis (dotąd nienotowanego w Polsce), który powoduje antraknozę wierzby.

Jako rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – uczelni położonej w regionie słynącym z naturalnego bogactwa, ogromnych kompleksów leśnych i obszarów wodnych – skupia się na rozwoju badań związanych z rolnictwem, zrównoważonym rozwojem, a także ochroną ekosystemów i zdrowia. Współpracuje z wieloma podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Tworzy również przestrzeń przyjazną pracownikom, naukowcom, studentom i lokalnej społeczności. Jest inicjatorem Forum Zielonych Uniwersytetów, w których działaniach uczestniczą również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Gdański.

dr Jarosław Rzepa

poseł na Sejm
Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści

dr Jarosław Rzepa

poseł na Sejm
Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści
Z zawodu inżynier ogrodnik.

Ukończył:

 • Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwo - magister inżynier (1997)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Nauczanie biologii - licencjat (1997)
 • Akademia Rolnicza w Krakowie, Hodowla Roślin i Nasiennictwo (2002) - studia podyplomowe
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie, Ogrodnictwo - doktor (2007)

Po ukończonych studiach od 1997 do 2008 roku pracował w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Szczecin Dąbie. Następnie związał się z samorządem Województwa Zachodniopomorskiego - wpierw jako dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, potem od 2011 raku aż do wyboru na posła RP jako Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Dariusz Samolej

dyrektor biura
Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Dariusz Samolej

dyrektor biura
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
W Polskim Funduszu Rozwoju S.A. zajmuje się finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych.

Kierowane przez niego biuro specjalizuje się w finansowaniu energetyki odnawialnej (PV, biogaz, wiatr) za pośrednictwem szerokiego spektrum instrumentów dłużnych i kapitałowych. W latach 2019-2023 był przewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Rafał Serafin

Ekspert
Stowarzyszenie Brokerów Partnerstwa

Rafał Serafin

Ekspert
Stowarzyszenie Brokerów Partnerstwa
Od wielu lat promotor i praktyk rozwiązań partnerstwa wielosektorowego opartych na zasadzie podziału kosztów, ryzyka i korzyści pomiędzy partnerami. Współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Brokerów Partnerstwa (https://partnershipbrokers.org)

Zaangażowany w Grupy EPI działających w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz informatyzacji rolnictwa (Horyzont Europa, Program Współpraca) oraz międzynarodowej grupy ekspertów EPI ds. krótkich łańcuchów dostaw żywności. Współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie Lokalnych Partnerstw Wodnych,  Lokalnych Grup Działania oraz spółdzielni energetycznych. Absolwent uczelni w Anglii (East Anglia) i Kanady (Toronto, Waterloo).

Jest prezesem firmy społecznej Iso-Tech, która projektuje i realizuje rozwiązania informatyczne i organizacyjne skuteczniejszego partnerstwa dla rozwoju zrównoważonego (https://local-food.pl).  

dr Szymon Sikorski

Pełnomocnik i asystent rektora
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr Szymon Sikorski

Pełnomocnik i asystent rektora
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Politolog, historyk, dziennikarz, analityk, MBA. Pracownik Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – pełnomocnik i asystent Rektora. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Klubu Ekologicznego.

Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości. Panelista i moderator Forum Ekonomicznego. Specjalizuje się w ekonomii i polityce międzynarodowej.

Piotr H. Skarżyński

Dyrektor ds. nauki i rozwoju
Instytut Narządów Zmysłów

Piotr H. Skarżyński

Dyrektor ds. nauki i rozwoju
Instytut Narządów Zmysłów
Wybitny specjalista otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii oraz zdrowia publicznego. Uznany w międzynarodowym i krajowym środowisku naukowym autor i współautor ponad 3500 publikacji i wystąpień konferencyjnych.

Pełni funkcje w zarządzie i władzach prestiżowych towarzystw naukowych, m.in. jako członek-współzałożyciel Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia, członek zarządu i reprezentant Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia, Prezydent-elekt (od 2023 roku) i Prezydent (od 2024 roku) Międzynarodowej Rady Doradczej – International Advisory Board w ramach Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi i wiele innych. Ekspert instytucji światowych i krajowych. Laureat wielu nagród indywidualnych i zespołowych za działalność ekonomiczną i wdrożeniową, naukową, kliniczną oraz dydaktyczną.

Grzegorz Skwarek

dyrektor
Łukowski Ośrodek Kultury w  Łukowie

Grzegorz Skwarek

dyrektor
Łukowski Ośrodek Kultury w  Łukowie
Z wykształcenia historyk, z zamiłowania dziennikarz radiowy. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w ORS Radio Centrum w Lublinie. W 1992 roku współtworzył Katolickie Radio Podlasie, z którym związany jest do dziś.

Jako dziennikarz specjalizuje się zarówno w szeroko rozumianej problematyce samorządowej i lokalnej, w kontekście polityki polskiej i międzynarodowej. Nie stroni od realizacji zamiłowania do muzyki. Prezenter, felietonista, autor wywiadów.

Do 2017 r.  Dyrektor Strategiczny, obecnie Doradca Zarządu Katolickiego Radia Podlasie. Od 2017 również Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury w  Łukowie. Inicjator wielu akcji charytatywnych, społecznych i kulturalnych. Łączy pracę z przyjemnością oraz ludzi.  

Henryk Smolarz

Zastępca Wójta
Gmina Niemce

Henryk Smolarz

Zastępca Wójta
Gmina Niemce
Rolnik, doktor nauk rolniczych, samorządowiec.

Były Wójt Gminy Niemce oraz radny powiatu lubelskiego. Poseł na Sejm V i VII kadencji. Były prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wiceprezes Agencji Rynku Rolnego.

Marek Sokół

Prezes Zarządu i Partner
Kancelaria PR

Marek Sokół

Prezes Zarządu i Partner
Kancelaria PR
Specjalista od zarządzania kryzysowego, komunikacji i relacji inwestorskich.

Tworzył redakcję ekonomiczną TVN 24. Doświadczenie dziennikarskie zdobywał jako dziennikarz Radia Kraków i Programu 3 PR, był gospodarzem studia telewizyjnego TVN24 na GPW. Prowadził serwisy ekonomiczne w TVN 24.

Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia Public Relations na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Mateusz Stańczyk

Partner
Partner SMM Legal

Mateusz Stańczyk

Partner
Partner SMM Legal
Adwokat. Wspiera biznes, naukę i sektor publiczny w zagadnieniach związanych z finansowaniem innowacji i z zieloną transformacją.

Przewodził zespołowi prawnemu realizującemu trzy zamówienia na przełomowe technologie w obszarze magazynowania wodoru oraz jego wykorzystania w transporcie kołowym i ciepłownictwie.

Tworzył prawne ramy działania dla instytucji badawczych oraz funduszy inwestujących w nowoczesne technologie.

Zdobywca 2. miejsca w konkursie European Innovation Procurement Awards EUIPA 2021 organizowanym przez agencję wykonawczą Unii Europejskiej - Europejską Radę ds. Innowacji. Finalista konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2017.

Autor publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz dotyczących wykorzystywania środków Unii Europejskiej dla finansowania prac badawczych i rozwojowych.

Adam Struzik

Marszałek
Województwo mazowieckie

Adam Struzik

Marszałek
Województwo mazowieckie
Urodził się 1 stycznia 1957 r. w Kutnie – lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych.

Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z obszaru administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność polityczna

Od 1984 r. należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiada we władzach wojewódzkich i krajowych tej partii. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP).

Senator RP w latach 1991–2001 (II, III i IV kadencja). Był członkiem senackich komisji: Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W latach 1993–1997 Marszałek Senatu RP. Podczas przewodnictwa Izbie Wyższej Parlamentu RP doprowadził m.in. do odzyskania i restauracji wielu ośrodków kultury i dziedzictwa narodowego na obczyźnie. Inicjator powstania Domu Polonii w Wilnie, za co został odznaczony orderem „Meritus Patriae” przez fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W 2007 r. objął funkcję wiceprezesa Związku Województw RP. Od chwili wstąpienia Polski do UE jest członkiem Komitetu Regionów; w 2010 r. został powołany w skład jego prezydium. Uczestniczy w pracach komisji: COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE), ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii) oraz Wspólnych Komitetów Konsultacyjnych i grup roboczych, m. in. ds. zdrowia i Brexitu.

Działalność zawodowa, samorządowa

W latach 1982–1990 zastępca dyrektora ds. lecznictwa i rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyninie. Od 1990 r. przez kolejne 7 lat był dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. W latach 1984–1988 radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 r. radny miasta i gminy Gąbin. W latach 1994–1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Od 1998 r. radny województwa mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Od grudnia 2001 r. nieprzerwanie pełni funkcję marszałka województwa mazowieckiego (w 2007 r. wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP – zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego). W wyborach do sejmiku województwa w 2018 r. otrzymał rekordowe poparcie nie tylko na Mazowszu, ale też w skali kraju – oddało na niego swój głos aż 76 971 osób.

Aktywność i wyróżnienia

Czynnie zaangażowany w życie społeczno-polityczne Mazowsza i Polski. Animator współpracy kulturalnej, naukowej i biznesowej w województwie mazowieckim. Inicjator projektów i programów związanych m.in. ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, e-rozwojem, bezpieczeństwem, służących ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. Działa dla ludzi, dla Mazowszan. Angażuje się w sprawy regionu, jego zrównoważony oraz dynamiczny, wieloaspektowy rozwój, dba o efektywną strategię prorozwojową oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego. Promuje ideę samorządności, stawia na współpracę, kształtując społeczną kreatywność oraz lokalne partnerstwo w myśl zasady rzetelne informowanie – otwarte słuchanie. Podejmując codzienne wyzwania w pracy zawodowej na rzecz regionu, z empatią pochyla się też nad problemami innych ludzi, włączając się w akcje o wymiarze charytatywnym. Wspiera działania służące pielęgnowaniu dziedzictwa narodowego oraz rozwojowi i kształtowaniu świadomości kulturowej mieszkańców Mazowsza. Aktywne i z sukcesem ubiegał się o naprawę systemu korekcyjno-wyrównawczego, tzw. janosikowego, stoczył batalię o podział statystyczny województwa. Pod jego przewodnictwem Mazowsze stało się jednym z najlepiej rozwijających się regionów europejskich.

Za swoją działalność Adam Struzik został wyróżniony wieloma odznaczeniami polskimi i zagranicznymi., m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz za osiągnięcia w pracy samorządowej, Medalem – nagrodą im. Grzegorza Palki za działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności województwa mazowieckiego na poziomie  lokalnym, krajowym i międzynarodowym, odznaczeniem „Polonia Mater Nostra Est” („Polska jest naszą matką”), podkreślającym szczególne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego oraz aktywną postawę patriotyczną.

„Najbardziej Podziwiany Marszałek Województwa” – tytuł przyznany przez środowisko samorządowe oraz „Człowiek Polskiego Samorządu” – nagroda otrzymana w ramach „Dni Samorządu – Innowator 2008”. Finalista IV edycji konkursu „Znakomity Przywódca” – wyróżnienie przyznał Komitet Polskiej Nagrody Jakości. Laureat konkursu „Człowiek roku – przyjaciel kolei” w kategorii Samorządowiec roku, wyróżniony za wspieranie rozwoju potencjału pasażerskich przewozów koleją oraz śmiałe inwestycje taborowe. „Osobowość 30-lecia Wolności RP” – statuetka i dyplom uznania przyznane przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl. Honorowy obywatel wielu mazowieckich gmin.

Dwukrotnie wybrany najlepszym marszałkiem (2016 i 2018 r.) w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez serwis PortalSamorzadowy.pl.

Wiesław Szałkowski

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

Wiesław Szałkowski

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki
Specjalizuje się w budowie i zarządzaniu sieciami sprzedaży. Od kliku lat odpowiedzialny za sprzedaż w firmie Corab S.A. Odpowiada za projekty wielkoskalowe na rynku polskim i europejskim.

Uczestnik i panelista wielu konferencji i debat branżowych. Menedżer z doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym, budowlanym i IT. Prywatnie koneser win oraz miłośnik mocnego brzmienia.

Anna Maria Szczepaniak

redaktorka
TV Republika

Anna Maria Szczepaniak

redaktorka
TV Republika
Z wykształcenia i zamiłowania filozof. Zawodowo dziennikarka, wydawca i twórca programów na antenie Telewizji Republika. Po godzinach motocyklistka

W 2016 r. ukończyła Filozofię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od tego czasu związana z TV Republika, gdzie stworzyła i prowadziła m.in. autorski program „Postaw na Zdrowie”.

Od 2019 r. Radna Miasta Pruszkowa.

Promuje i zgłębia wizję człowieka w ujęciu holistycznym.

dr hab. inż. Dariusz Szewczyk

współwłaściciel, prezes zarządu
ICS Industrial Complete Solutions S.A.

dr hab. inż. Dariusz Szewczyk

współwłaściciel, prezes zarządu
ICS Industrial Complete Solutions S.A.
Główny technolog, współwłaściciel oraz prezes zarządu ICS Industrial Complete Solutions S.A., jest osobą łączącą świat nauki ze światem technologii i przemysłu.

W 2002 roku obronił doktorat na Politechnice Poznańskiej, następnie w latach 2002-2003 odbył staż w Royal Institute of Technology (Królewski Instytut Technologiczny) w Sztokholmie. W 2020 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego.

Od rozpoczęcia doktoratu po dziś dzień, zarówno w obszarze naukowym, jak i przemysłowym,  zajmuje się przemysłowymi procesami spalania, w szczególności gazów odpadowych, mając na uwadze redukcję zużycia energii i ograniczenie emisji związków toksycznych. Zbudował i prowadził firmy technologiczne, w tym od 2007 roku spółkę ICS S.A., która dostarcza swoim klientom energooszczędne i niskoemisyjne przemysłowe systemy spalania oraz ich optymalizację.

Poza prowadzeniem spółki ICS S.A.  prowadzi gościnnie wykłady na uczelniach, między innymi na Politechnice Poznańskiej, czy AGH. Jest również współtwórcą kilku polskich i europejskich patentów oraz współautorem wielu artykułów naukowych i naukowo - technicznych.

Wiktor Szmulewicz

prezes
Krajowa Rada Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz

prezes
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o pow. 120 ha, specjalizujące się w produkcji mlecznej.

Od połowy lat 90-tych zaangażowany w reaktywowanie samorządu rolniczego w Polsce, początkowo w ramach tej działalności został wybrany na Prezesa Płockiej Izby Rolniczej, a następnie – po reformie administracyjnej w 1999 r. – na delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych z ramienia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Od 2003 r. na stanowisku Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej, a od 2005 r. jest Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. W latach 2011-2013 był Wiceprzewodniczącym Komitetu Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) - organizacji zrzeszającej europejskich rolników.  

W grudniu 2020 został powołany w skład utworzonej przez prezydenta Andrzeja Dudę Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Andrzej Szumowski

Członek Rady Głównej
Związek Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy”

Andrzej Szumowski

Członek Rady Głównej
Związek Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy”
Pełni także funkcję wiceprezesa zarządu Wyborowa S.A., prezesa zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka oraz prezesa Fundacji Muzeum Polskiej Wódki.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia PR w Szkole Głównej Handlowej.

Swoją 30-letnią karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Później pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, doradcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP,  doradcy Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Rolnictwa oraz eksperta ECOSOC.

Jest wiceprezesem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, wiceprezesem Polsko-Latynoamerykańskiej Rady Biznesu oraz Przewodniczącym Komitetu Agro Biznes w Polsko-Francuskiej Izbie Gospodarczej.

Od 20 lat wykłada budowanie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej na Studiach Podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.

dr n. med. Anna Ślifirczyk

adiunkt
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr n. med. Anna Ślifirczyk

adiunkt
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Doktorat w dziedzinie nauk medycznych, specjalność: medycyna społeczna. Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego. Trener oceny stanu zdrowia i badań fizykalnych.

Pierwsze 7 lat pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej jako pielęgniarka. Kompetencje dydaktyczne nabyła podczas 23-letniej pracy na kierunku: Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwo. Jest autorką 125 prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Promotor pomocniczy 2 rozpraw doktorskich. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze: problemów zdrowia psychicznego i chorób cywilizacyjnych, oceny stanu zdrowia i badań fizykalnych, problematyki wielokulturowości w medycynie i tanatoedukacji. W latach 2011-2022 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Kształcenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, wiceprzewodniczącej Sądu Okręgowego Pielęgniarek i Położnych w Białej podlaskiej. Od 2010 r. do 2020 r. współpracowała z Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i pełniła funkcję przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie „ Pielęgniarstwo Ratunkowe” . Członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego i Polskiej Rady Resuscytacji. Wykładowca na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych i specjalizacjach w ramach kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych. W 2019 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Michał Tarka

Partner
Kancelaria SMM Legal

Michał Tarka

Partner
Kancelaria SMM Legal
Head of Energy Transition & Renewable Energy Team in SMM Legal. Ekspert prawa energetycznego wyróżniony w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2021 i 2022. Zajmuje się przede wszystkim transformacją energetyczną oraz tematyką OZE.

Head of Energy Transition & Renewable Energy Team in SMM Legal.

Ekspert prawa energetycznego wyróżniony w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2021 i 2022. Zajmuje się przede wszystkim transformacją energetyczną oraz tematyką OZE.

Doradza w procesach transformacji energetycznej podmiotom z branż: paliwowej, hutniczej, ciepłowniczej, spożywczej, medycznej, budowlanej czy bankowej oraz największym samorządom.

Autor analiz dotyczących strategii rozwoju OZE, w szczególności biometanu i fotowoltaiki prosumenckiej, ekspert komisji sejmowych, doradca ministerialny, ekspert i członek European Biogas Association w Brukseli. Inicjator i założyciel Polskiej Organizacji Biometanu.

Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck 2020-2022 oraz autor ponad 100 publikacji w prasie krajowej i zagranicznej. Wykładowca z zakresu prawa energetycznego na Uniwersytecie SWPS.

Łukasz Tyrakowski

dziennikarzem
„Wieści Rolnicze”

Łukasz Tyrakowski

dziennikarzem
„Wieści Rolnicze”
Zajmuje się tematyką hodowli bydła, techniki rolniczej, rolnictwa węglowego oraz OZE.

Z wykształcenia jest rolnikiem, od 5 lat współuczestniczy w budowie kanału „Wieści Rolniczych” na Youtubie – jako scenarzysta i dziennikarz prowadzący. 

Zrealizował ponad 100 filmów, w tym kilkanaście o odnawialnych źródłach energii. Wiele z jego filmów osiągnęło oglądalność powyżej 100 000 wyświetleń – wiąże się to zarówno z doborem tematów, jak i przemyślanym scenariuszem realizacji.

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich
RPO od roku 2021. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka.

Rzecznik Praw Obywatelskich od roku 2021. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Praw

Jerzy Wierzbicki

prezes
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jerzy Wierzbicki

prezes
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Absolwent wydziału mechanicznego Politechniki Warszawskiej, ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Reprezentuje polskich rolników w COPA COGECA w grupie roboczej Promocja, której jest przewodniczącym piątą kadencję. Przewodniczył Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie pierwszej kadencji powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny powołanej w 2017 roku przez sześć organizacji producentów i przetwórców sektora wołowiny.
Inicjował i współtworzył dobrowolny system jakości mięsa wołowego Quality Meat Program uznany przez MRiRW oraz Komisję Europejską.

Inicjator i współautor dokumentu „Strategia rozwoju sektora wołowiny „Polska Wołowina 2022” z 2018r.
Z jego inicjatywy został założony w Polsce podmiot International Meat Research 3G Foundation skupiający wybitnych naukowców z Australii i Unii Europejskiej których celem jest wdrażanie do praktyki produkcyjnej w UE systemu zarządzania jakością kulinarną wołowiny wzorowanego na australijskim Meat Standard Australia.
Działa aktywnie w Grupie Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych z siedzibą w Genewie.

Inicjował powstanie kilku Grup Operacyjnych na rzecz innowacji, które z powodzeniem realizują wspólne projekty.

Jest autorem i współautorem ponad dwudziestu publikacji naukowych w szczególności z zakresu jakości kulinarnej mięsa wołowego, a także ontologii produkcji wołowiny.

dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW

Dyrektor
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW

Dyrektor
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Socjolog i pedagog.

Ukończyła studia magisterskie oraz doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2004 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W 2014 roku decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. "Mobbing uczelniany jako problem społeczny. Specyfika, uwarunkowania organizacyjne oraz konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych". Książka habilitacyjna nominowana była do nagrody Stefana Nowaka.

Stypendystka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od 2005 roku pracownik badawczo-dydaktyczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku  profesora SGGW.  W latach 2016-2019 sprawowała funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Po zmianie struktury SGGW w 2019 roku  Dyrektor  Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek Senatu SGGW w kolejnej kadencji.

Zainteresowania naukowe dr hab. Joanny Wyleżałek, prof. SGGW obejmują społeczne i kulturowe funkcje instytucji wychowawczych, edukacyjnych i naukowych oraz mechanizmy sprawowania władzy i kontroli społecznej.

Inicjatorka cyklu konferencji dotyczących społecznych funkcji uniwersytetów, w których uczestniczą wybitni reprezentanci różnych środowisk akademickich oraz dyscyplin naukowych. Współorganizatorka Salonu Socjologicznego w SGGW. Członek Zarządu Sekcji Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w kolejnej kadencji. Odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność upowszechniającą naukę

dr hab. inż. Ewelina Zając, prof. URK

dr hab. inż. Ewelina Zając, prof. URK

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria i kształtowanie środowiska. Profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, nauczyciel akademicki.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu gleboznawstwa, torfoznawstwa oraz rekultywacji i ochrony gleb. W pracy naukowej zajmuje się wpływem procesów degradacyjnych na właściwości gleb, ze szczególnym uwzględnieniem gleb organicznych oraz wykorzystaniem biopreparatów w celu poprawy jakości gleb oraz zwiększenia odporności roślin uprawnych na skutki suszy.

Ryszard Zarudzki

wicedyrektor
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Ryszard Zarudzki

wicedyrektor
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Doktor Nauk Rolniczych  – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Zootechniki

W okresie od 19 listopada 2015 do 20.12.2019 pracował na stanowisku Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W ramach obowiązków: Członek Komitetu Stałego ds. Europejskich; Członek  Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – koordynacja programów badawczych; Nadzór i planowanie  zadań do realizacji i ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania następujących Departamentów MRiRW: Departament Płatności Bezpośrednich, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju oraz Biura Pomocy Technicznej.

Odpowiedzialny za wdrażania II Filaru WPR – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Wydatkowanie 58 mld zł dla rolnictwa i obszarów wiejskich). Odpowiedzialny za wdrażanie I Filara WPR w zakresie płatności bezpośrednich na lata 2014 – 2020 – 14 mld rocznie.

Nadzór nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centralą ARiMR  i 16 Oddziałami Regionalnymi ARiMR. Nadzór nad 10 resortowymi Instytutami Naukowymi podlegającymi resortowi rolnictwa.  Nadzór i wyznaczanie priorytetów dla 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego.

Od maja 2020 był dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, następnie od października 2021 wicedyrektor tej instytucji do chwili obecnej.

dr Gabriela Zięć

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr Gabriela Zięć

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Specjalistka ds. żywności tradycyjnej i dziedzictwa kulturowego w kontekście żywieniowym

Jej działalność naukowa koncentruje się na badaniach żywności wzbogacanej, zwłaszcza pieczywa oraz żywności tradycyjnej. W swoich badaniach poszukuje zapomnianych surowców roślinnych oraz potraw, które można wykorzystać oraz polecić ze względu na wartość odżywczą w kuchni XXI.

Jest autorką około 50 publikacji naukowych. Obecnie realizuje, jako kierownik zadania w projekcie Ministra Edukacji i Nauki dotyczący dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa kulinarnego. Była członkiem międzynarodowego konsorcjum NAWA, budującego sieć współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi. W roku 2022 była przewodniczącą Jury na Bitwach Regionu w Małopolsce.

dr Przemysław Żelazowski

Adiunkt
Centrum Nowych Technologii (CeNT) Uniwersytetu Warszawskiego

dr Przemysław Żelazowski

Adiunkt
Centrum Nowych Technologii (CeNT) Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Przemysław Żelazowski od 2015 r. jest także założycielem i dyrektorem zarządzającym serwisu SatAgro, wspierającego gospodarstwa we wdrażaniu rolnictwa precyzyjnego oraz satelitarnego monitoringu upraw.

Zajmuje się interdyscyplinarnymi zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy roślinnością (lasy, uprawy) a ich środowiskiem, również w skali całej Ziemi, a także teledetekcją satelitarną. W 2010 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Oxfordzkim (Instytut Zmian w Środowisku). Wcześniej ukończył tam studia magisterskie oraz Międzynarodowe Studia Ochrony Środowiska na UW. Przed CeNT UW pracował dla takich instytucji jak Met Office Hadley Centre w Wielkiej Brytanii, FAO ONZ i Centrum Badań Kosmicznych PAN.